Tiempo que ud lleva usando Excel más de 10 años
Frecuencia de uso de Excel diariamente
En una escala 1 al 3:
¿Cómo ud se clasificaría en cuanto a sus destrezas usando Excel?
  bajo medio alto 
  123N/A
Cómputos matemáticos, aplicar fórmulas 
Uso de distintos tipos de gráficas 
Resumir, agregar, analizar datos 
Crear informes 
¿Cuáles son las destrezas prioritarias que desea aprender de Excel? Resumir datos, agregar, analizar
Destrezas: Sugiera otras destrezas que no estén en la lista...

 Công ty cổ phần nhân lực Netviet  là một trong những nhà tư vấn du học hàng đầu tại Ấn Độ. Bởi vì các dịch vụ của họ giúp mọi người di cư, làm việc, học tập và đầu tư ra nước ngoài, giáo dục quốc tế không phải là trọng tâm duy nhất của họ. Gói du học của Netviet bao gồm tư vấn, giới thiệu khóa học và nhập học, cho vay giáo dục, thị thực du học và tìm kiếm việc làm.  Công ty cổ phần nhân lực Netviet  cũng cung cấp dịch vụ huấn luyện cho các kỳ thi như GRE, GMAT, SAT, TOEFL và IELTS.

Netviet  có thể giúp sinh viên bay đến một số quốc gia để học cao hơn, bao gồm Anh, Úc, Đức, Canada, Pháp, Châu Âu, Ireland và Mỹ. Khi bạn chắc chắn rằng họ cung cấp tất cả các dịch vụ bạn cần, bạn có thể đến một trong các văn phòng của chúng tôi ở Hà Nội và bắt đầu quá trình du học của mình. 


Một số dịch vụ Netviet cung cấp là:


 du học hàn quốc , Du học canadaDu học singapore được tổ chức tại HCM

¿Qué tipos de datos debería incluirse para que este tutorial de Excel más interesante para ud? Datos presupuestarios
Sugiera otros ejemplos de conjuntos de datos que puedan incluirse:
 
Inclusión de recursos: videos:
¿Qué tipos técnicas/destrezas de trabajo deberían incluirse en videos?
Generar gráficas
Otras destrezas a sugerir para hacer videos:
 
Bases de datos:
Dado que los datos presupuestarios están montados en una herramienta para bases de datos:
¿Le interesaría que se incluyan conceptos de bases de datos?